Van emancipatie naar participatie

5 maart 2024 t/m 9 mei 2024 | Centrale Bibliotheek (4e verdieping)

Kosten: gratis

Verlengd! Fototentoonstelling in het teken van Internationale Vrouwendag.

NL

Decennialang spreken vrouwen zich uit voor hun rechten, mede hierdoor is veel ten goede veranderd. Zo bekleden steeds meer vrouwen topfuncties en maakte de anticonceptiepil hen baas in eigen buik. Internationale Vrouwendag op 8 maart blijft echter jaarlijks een herinnering aan voortdurende ongelijkheid. Ondanks de stappen die zijn gemaakt, zijn er wereldwijd nog steeds vele uitdagingen voor gendergelijkheid.  

Deze tentoonstelling presenteert foto's, gemaakt door activistische fotograaf Mieke Schlaman (1946 – 2023). Voor meer dan veertig jaar lang legde Mieke onvermoeibaar vrouwen vast tijdens feministische golven; van protesten tot samenkomsten, van voorlichtingen tot alledaagse bezigheden. Altijd met het doel om de onzichtbare vrouw zichtbaar te maken. “De vrouwenzaak zit in mijn DNA. Wij zijn meer dan de helft van de wereldbevolking en wij doen ertoe. Ik wil dat vrouwen serieus genomen worden.” 

Ondanks dat de foto's van Mieke Schlaman soms wel veertig jaar teruggaan in de tijd, maakt dat ze niet minder van deze tijd. Fotograaf en tekstschrijver Clara Sharell (1999) reageert en reflecteert op de beelden en laat zo het verleden, het heden en de toekomst met elkaar corresponderen.  

De titel Van Emancipatie naar Participatie komt voort uit de volgende uitspraak van Mieke, die zij deed naar aanleiding van haar tentoonstelling in de Tweede Kamer in 2019. “In de dertig jaar dat deze tentoonstelling bestrijkt, is er veel ten goede veranderd. Maar we zijn er nog niet, want er verdwijnt ook weer veel. Emancipatie wordt niet meer genoemd; het is nu participatie. Het is belangrijk om de emancipatie opnieuw te bekijken. Er moet aandacht komen voor diversiteit en solidariteit. Dat bereik je niet door met de armen over elkaar te zitten, maar door te kijken: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Emancipatie is niet één ding. Het speelt op veel verschillende niveaus, zoals wonen, werken of cultuur.” 

EN

For decades, women have been speaking out, leading to many positive improvements.  International Women's Day on March 8, however, remains an annual reminder of continued inequality. Despite the strides that have been made, there are still many challenges to gender equality worldwide.  

This exhibition focuses on photographs taken by activist photographer Mieke Schlaman (1946 - 2023). For more than forty years, Mieke tirelessly captured women during all feminist waves; from protests to gatherings, from educations to daily activities. Always with the goal of making the invisible woman visible. "The women's cause is in my DNA. We are more than half the world's population and we matter. I want women to be taken seriously." 

Even though Mieke Schlaman's photographs sometimes go forty years back in time, that does not make them any less actual. Photographer and writer Clara Sharell (b. 1999) reacts and reflects on the images, allowing the past, present and future to correspond with each other. 

The title From Emancipation to Participation comes from the statement Mieke made on the occasion of her 2019 exhibition in de Tweede Kamer. "In the thirty years that this exhibition covers, a lot has changed for the better. But we are not there yet, because a lot is also disappearing again. Emancipation is no longer called emancipation; it is now participation. It is important to rethink emancipation. There must be a focus on diversity and solidarity. You don't achieve that by sitting with your arms crossed, but by looking: what can we do for each other? Emancipation is not one thing. It plays out on many different levels, such as living, working or culture." 

Mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag